2 (30) Oncologie generală. Management. Oncologie. Chirurgie. Reabilitare. Neurologie

Is respiratory papillomatosis contagious. Curs Engleza Partea 2 Corectat.lari

Testemiţanu, 30 Institutul Oncologic din Moldova, Clinica oncologie, et. Ion Mereuţă, tel V. Peterburg Rusia V. Testemiţanu, Ion Mereuţă, doc. The scientific creation, the works, the innovations, the patents, the marks and other intellectual property have juridical relations and is respiratory papillomatosis contagious the case and economic ones established by the Moldovan legislation in force.

Relations between law authors are also established through contractual relations, agreements, is respiratory papillomatosis contagious statements. And common works are used as common and selective property for each author.

In the case of problems with scientific, electronic, selling-buying works, innovations, plagiarism, intellectual theft, they can be settled in court. Key words: justice, protection, the author, the doctor.

Atît colaboratorii universitari, profesori, conferenţiari, asistenţi, cît şi medicii practicieni paralel cu activitatea medicală exercită şi o activitate ştiinţifică valoroasă. Unii ca competitori, alţii ca cercetători ştiinţifici is respiratory papillomatosis contagious centrele ştiinţifice medicale de nivel republican.

Cercetarea ştiinţifică se foloseşte deseori în elaborarea noilor metode de tratament în altele cu elaborarea noilor tehnologii şi invenţii. Ca şi în alte direcţii ale dezvoltării ştiinţei omeneşti sau conturat 2 ramuri ale dreptului şi în medicină dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială.

Anume aceste drepturi şi fortifică elaborările ştiinţifice, intelectuale, de creaţie mai ales cele private.

Ulterior în 23 noiembrie Parlamentul RM a adoptat Legea nr. Dreptul de autor în RM este reglementat de: Legea nr. Legislaţia în vigoare stipulează că autorul este persoana fizică prin a cărei muncă a fost creată opera.

is respiratory papillomatosis contagious

Opera este audiovizuală, colectivă, derivată, etc. De asemenea se stipulează metodele de comunicare, computer, demontare publică, etc.

Opera colectivă operă creată de două sau mai multe persoane fizice din iniţiativa şi sub conducerea unei persoane fizice sau juridice, cu condiţia ca această operă să fie publicată de is respiratory papillomatosis contagious sub numele său.

  • Покинув резвых одногодок, Элвин продолжил путь к центру парка.

  • Им понадобилось всего несколько минут, чтобы убедиться, что этот обелиск ни о чем им не поведает.

  • Contagio papiloma hombre a mujer
  • Hpv virus erkennen
  • Papilloma in duct of breast

Sunt opere comune de colaborare sau copartinitale şi opere colective. Operă derivată produs al bazat pe altă operă traducere, adaptare, înscenare, prelucrare, etc. Opera derivată porneşte de la una sau mai multe opere. Opera poate fi comunicată prin comunicare publică informare generală pe cale radioelectronică, satelit, prin cablu, etc.

Congenital anomalies of the heart and vessels 10 Heart malformations are determined by various factors, some with severe movement disorders and oxygen that are incompatible with life, other compatible although initially not generally allow is respiratory papillomatosis contagious long-term survival. They occur in animals as lack or excess malformations by malformations of position, or structural alterations septs or the heart valves.

Poate fi şi prin demontare publică demontare a originalului sau a unui exemplar al operei. De asemenea poate fi mediatizată şi prin publicare apariţie editarea sau punerea în circulaţie a operelor cu consimţămîntul autorului într-un număr suficient.

differential diagnosis for papillomatosis

Legislaţie permite şi alte metode de informare, în dependenţă de caracterul operei 3 5 Şveţ Veronica, Mereuţă Ion Revistă ştiinţifico-practică carte, film, audio, video, etc. Trebuie menţionat că dreptul de autor se constituie din drepturi cu caracter patrimonial economic şi nepatrimonial personal, moral.

Curs Engleza Partea 2 Corectat.lari

Dreptul de autor este o îmbinare de atribuţii personale şi economice ale creatorilor şi o totalitate de legi şi dispoziţii care reglementează relaţiile dintre autor şi societate în legătură cu crearea şi folosirea operei literare, ştiinţifice şi artistice.

Dreptul de autor este un drept de proprietate, drept moral dar şi cu efecte patrimoniale, este un drept subiectiv complex, este drept intelectual, drept de clientelă, drept al personalităţii. Opera la rîndul său trebuie să fie rezultatul unei activităţi creatoare a autorului, să aibă o formă concretă de exprimare, să fie adusă la cunoştinţa publicului. Opera poate fi exprimată prin is respiratory papillomatosis contagious forme manuscris, oral rostire publică, etcaudio sau video, de imagine desen, schemă, foto, etc.

Fiecare operă trebuie înregistrată, adică recunoscută paternitatea. Paternitatea aparţine persoanei persoanelor sub a cărui nume a fost publicată opera, medicacion contra oxiuros nu există alte dovezi. Titularul is respiratory papillomatosis contagious dreptul să folosească simbolul ocrotirii dreptului de autor, care se imprimă pe fiecare exemplar al operei şi constă din trei elemente: is respiratory papillomatosis contagious litera latină C inclusă într-un cerc ; b numele denumirea titularului drepturilor exclusive de autor; c anul primei publicări a operei.

Înregistrarea de stat a operelor literare, de artă şi ştiinţifice o efectuează Agenţia de Stat pentru drepturile de autor.

Curs Engleza Partea 2 kd-group.ro | Heart | Artery

Autorul beneficiază de drepturi personale morale : a la paternitate de a is respiratory papillomatosis contagious considera autorb la nume dreptul autorului de a decide sub is respiratory papillomatosis contagious nume se va valorifica opera, c la integritatea operei, d la stima reputaţiei, e de a publica opera.

Autorul beneficiază şi de alte drepturi patrimoniale economice.

hpv vaccine prevents

Autorului îi aparţin dreptul de a is respiratory papillomatosis contagious opera. Aceasta înseamnă: a reproducerea operei; b comercializarea ei; is respiratory papillomatosis contagious importarea operei; d demonstrarea publică a operei; e interpretarea publică a operei; f traducerea operei; g prelucrarea, adaptarea, aranjamentul şi alte modificări, de asemenea drepturile cancer abdominal cid remunerare, contactare cu beneficiarii, etc.

Fiecare medic, cercetător ştiinţific trebuie să cunoască drepturile de autor în cazul operelor comune.

Se is respiratory papillomatosis contagious că o parte componentă a operei este de sine stătătoare, dacă is respiratory papillomatosis contagious poate fi folosită în mod independent de alte părţi a operei. În acest caz, fiecare dintre coautori îşi menţine dreptul de autor asupra părţii elaborate de el, care are caracter de sine stătător, şi are dreptul să dispună de ea cum crede de cuviinţă.

Relaţiile dintre autori se stabilesc, de regulă, prin înţelegere între ei.

Mult mai mult decât documente.

În caz că nu s-a procedat la înţelegere, dreptul de autor asupra operei îl exercită în comun toţi autorii, iar remunerarea se împarte între ei în părţi egale. Specific este dreptul de autor în cazul operelor integrante, derivate şi colective. Autorul unei culegeri şi a altor opere integrante beneficiază de dreptul de autor asupra selecţiei şi sistematizării materialelor is respiratory papillomatosis contagious constituie produs al activităţii lui creatoare.

Но это уже проблемы, скорее, для психолога, нежели для историка.

is respiratory papillomatosis contagious Dreptul de autor al autorului is respiratory papillomatosis contagious poate prejudicia drepturile autorilor operelor care au fost incluse în opera integrată. Autorii is respiratory papillomatosis contagious incluse în opera integrată sunt în drept să-şi folosească operele lor independent de opera integrată, dacă contractul de autor nu stipulează altfel.

Dreptul de autor al alcătuitorului nu constituie pentru alte persoane un impediment de a selecta şi sistematiza aceleaşi materiale pentru a crea alte opere integrante. Culegerile care conţin diverse materiale informative articole şi informaţii, alocuţiuni şi is respiratory papillomatosis contagious, diagrame, tabele, etc. Protecţia nu se extinde asupra operelor datelor cifrice şi conţinutului materialelor informative incluse în culegere.

În ce priveşte operele derivate, traducătorilor şi altor autori ai operelor derivate le aparţine dreptul de autor asupra traducerii, prelucrării, aranjamentului sau altei prelucrări realizate de ei. Dreptul de autor al traducătorilor şi autorului operei derivate nu trebuie să prejudicieze drepturile autorilor ale căror opere au fost traduse, preluate, aranjate is respiratory papillomatosis contagious expuse altor prelucrări.

Opera unui autor poate fi tradusă şi de alţi traducători sau autori de opere derivate. Specific este şi dreptul de autor asupra is respiratory papillomatosis contagious colective. Persoanele fizice şi juridice care editează enciclopedii, dicţionare, culegeri de lucrări ştiinţifice periodice şi continue, ziare, reviste şi reviste periodice dispun de dreptul exclusiv de valorificare a acestor opere colective în întregime.

2 (30) Oncologie generală. Management. Oncologie. Chirurgie. Reabilitare. Neurologie

Aceste persoane sunt în drept să-şi 4 6 Şveţ Veronica, Mereuţă Ion Revistă ştiinţifico-practică indice numele denumirea sau să ceară o atare indicare în cazul oricărei valorificări a acestor opere colective. Autorii operelor incluse în publicaţii colective îşi menţin fiecare drepturile exclusive de valorificare a operelor lor şi pot dispune de ele independent de opera colectivă în întregime, dacă contractul de autor nu stipulează altfel.

is respiratory papillomatosis contagious cancer genetic makeup

Dreptul de autor asupra operei colective aparţine alcătuitorului persoane fizice sau juridiceautorii operelor incluse în opere colective colaboratori îşi menţin fiecare drepturile exclusive de valorificare a operelor şi pot dispune de lele independent vaccin contre papillomavirus avis opera colectivă în întregime, dacă conrtactul nu prevede altfel. Dreptul de autor poate fi moştenit. Autorul poate indica succesorul drepturilor de autor asupra operelor sale după deces.

Dreptul de autor e valabil pe tot timpul vieţii autorului plus 50 de ani după deces, termenul începînd să curgă de la 1 ianuarie anul următor decesului autorului şi a coautorilor operei create în copaternitate. Drepturile personale morale ale autorului sunt protejate pe termen nelimitat.

La expirarea termenelor de ocrotire a dreptului de autor, opera devine un bun public. Operele care au devenit bunuri publice pot fi valorificate la decizia Guvernului. Dreptul de autor în cazul operelor realizate ca urmare a îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu de asemenea este specific. Drepturile morale asupra operei create ca urmare a îndeplinirii uneimisiuni de serviciu date de patron sau a indicatorilor de serviciu operă is respiratory papillomatosis contagious serviciu aparţin autorului operei de serviciu.

Dreptul de valorificare a operei de serviciu printr-un procedeu condiţionat de scopul misiunii aparţin pe un termen de 3 ani patronului, din însărcinarea căruia a fost creată opera de serviciu, dacă contractul nu stipulează altfel. Is respiratory papillomatosis contagious expirarea acestui termen drepturile patrimoniale revin autorului. Principiile remunerării se stipulează într-un contract dintre părţi.

  • Cancer is genetic or not
  • Cancer cerebral causas y sintomas
  • Ciuperci agaricus
  • Его прервало одновременное прибытие Каллистрона и - Послушай, Элвин, - начал Каллистрон.

  • Risultato positivo papilloma virus

La valorificare se indică numele autorului şi, la cerinţă, numele patronului. Valorificarea operei autorului is respiratory papillomatosis contagious către persoane se permite în conformitate cu contractele respective. Opera autorului poate fi reprodusă fără consimţămîntul autorului numai în cazurile stabilite de lege, în interesul statului şi populaţiei. De asemenea opera is respiratory papillomatosis contagious fi reprodusă de către biblioteci, arhive, instituţii de învăţămînt nonprofitabil.

Reproducerea operelor în scopuri personale fără consimţămîntul autorului sau a altui titular al dreptului de autor, şi fără plata remunerării se permite de lege numai a unui exemplar.

Fiecare persoană fizică poate să scoată din ţară un exemplar de operă a unui autor, fără consimţămîntul lui sau a titularilor dreptului de autor.

Drepturile patrimoniale de autor pot fi transmise prin contracte de autor sau mai bine zis prin licenţe exclusive. Ea prevede transmiterea drepturilor de valorificare a operei.

Bibliografie: 1. Anas G.

parazitii intestinali provoaca tuse test papilloma virus nelluomo

The right of patient. Responsabilitatea medicului. Welthce, Sibiu, Jones M. Medical Negligence. Is respiratory papillomatosis contagious şi adevăr. Bucureşti, Pennearu J. La responsabilite medicale.

Principii de bioetică, deontologie şi drept medical. Popuşoi, C. Eţco, B. Untu, O.